Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον ϰαθορισμό της τιμής βάσεως ϰαι της τιμής αγοράς για τα ϰουνουπίδια για την περίοδο από 1 έως 31 Μαΐου 1993 (υποβληθείσα από την Επιτροπή)