Γραπτή ερώτηση P-1955/05 υποβολή: Mario Borghezio (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Ο διπλός μισθός των σωματοφυλάκων του Προέδρου Μπαρόζο δεν τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κανονισμός Υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης