Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5481 — Areva SA/Areva NP) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ