Απóφαση 2004/924/ΚΕ̠̠Α του Συμβουλíου, της 22ας Νοεμβρίου 2004, για σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με το καθεστώς και τις δραστηριότητες της αποστολής ΕUJUST-ΘΕΜΙΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος δικαίου στη Γεωργία