Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2008 του Συμβουλίου, της 7ης Αυγούστου 2008 , για την κατάργηση των δασμών αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 437/2004 σχετικά με τις εισαγωγές ιριδίζουσας πέστροφας καταγωγής Νορβηγίας