Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4325 — BC Partners/Buziol/Fashion Box Group) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ