Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5614 — Sanofi-Aventis/Merial) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ