Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2005 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004