Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1642/2005 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών