Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2008 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2008 , περί θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας του γρεναδιέρου των βράχων στις ζώνες ICES Vb, VI και VII (κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας