Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2009. Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2009.#Audiolux SA e.a κατά Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) κ.λπ. και Bertelsmann AG κ.λπ.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Cour de cassation - Λουξεμβούργο.#Οδηγίες 77/91/ΕΟΚ, 79/279/ΕΟΚ και 2004/25/ΕΚ - Γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου περί προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων - Δεν υφίσταται - Δίκαιο των εταιριών - Απόκτηση ελέγχου - Υποχρεωτική προσφορά - Σύσταση 77/534/ΕΟΚ - Κώδικας συμπεριφοράς.#Υπόθεση C-101/08.