Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4210 — Agravis/Baywa/Dr. Gräub) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ