Υπόθεση C-399/12: Προσφυγή της 28ης Αυγούστου 2012 — Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης