/* */

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2006 , σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004