Ισπανία κατά Επιτροπής Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2002. # Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. # Κρατικές ενισχύσεις - Επίδραση στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών - Κανόνας de minimis - Ειδικοί κανόνες και κανόνες για τις ενισχύσεις με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος - Οριζόντια ενίσχυση με επίδραση σε συγκεκριμένο τομέα. # Υπόθεση C-351/98. TITJUR