Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4535 — Charterhouse/Vivarte) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ