Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 37/2008 av den 14 mars 2008 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet