Sklep Skupnega odbora EGP št. 37/2008 z dne 14. marca 2008 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP Skupni odbor EGP je –