Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 37/2008, της 14ης Μαρτίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος XΧI (Στατιστικά στοιχεία) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ