Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - Πρωτόκολλο (αριθ. 20) για την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του άρθρου 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία