Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2005 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, για τον καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής που έχουν υποβληθεί για την ποσόστωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2124/2004, στον τομέα των ζώντων βοοειδών βάρους άνω των 160 χιλιογράμμων και καταγωγής Ελβετίας