/* */

Απόφαση του Πρωτοδικείου (δεύτερο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2005. # Michael Cwik κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. # Υπάλληλοι - Προσφυγή ακυρώσεως. # Υπόθεση T-96/04. Cwik κατά Επιτροπής TITJUR