Γραπτή ερώτηση E-2054/07 υποβολή: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ευρυζωνική τεχνολογία σε αγροτικές περιοχές