Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1214/2007 z  20. septembra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2007 )