Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2007 , για καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για την 55η επιμέρους δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999