2006/791/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας συντονισμού για το αέριο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)