/* */

Γραπτή ερώτηση P-6606/07 υποβολή: Jan Mulder (ALDE) προς την Επιτροπή. Εισαγωγή στο γονιδίωμα οργανισμού DNA από οργανισμό του ιδίου είδους (cisgenesis)