Γραπτή ερώτηση P-3100/04 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ στο Slapton, Devon