Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης Υπόθεση M.9941 – Private Theory Luxco/ARC Group Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 325/16