Γραπτή ερώτηση E-1308/06 υποβολή: László Surján (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επαφές ανάμεσα στις γλωσσικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ