Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 744/2014 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Bœuf de Charolles (ΠΟΠ)]