Γραπτή ερώτηση E-2807/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας από τον δήμο Avellino