Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 όσον αφορά τη θητεία του προέδρου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών