Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1311/2004 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής