Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))