Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, τμήμα IV - Δικαστήριο