Απόφαση της Επιτροπής, της 23/11/2007 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.4810 - TOEPFER INTERNATIONAL / THYSSEN KRUPP / IMPERIAL LOGISTICS / JV) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)