Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 78/2004, της 8ης Ιουνίου 2004, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV (ανταγωνισμός), του πρωτοκόλλου 21 (σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις), του πρωτοκόλλου 22 [σχετικά με τους όρους «επιχείρηση» και «κύκλος εργασιών» (άρθρο 56 της συμφωνίας)] και του πρωτοκόλλου 24 (σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ