Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα συνακόλουθα μέτρα των απαλλαγών του 2002