2007/44/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (ΕΚΤ/2006/23)