Γραπτή ερώτηση P-3185/08 υποβολή: Raymond Langendries (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ηλεκτρονικοί λογαριασμοί