Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 983/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006 , για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης