Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση - Παράρτημα VI:Κατάλογος του άρθρου 23 της Πράξης Προσχώρησης: μεταβατικά μέτρα, Βουλγαρία - 10.Περιβάλλον - A.Ποιότητα αέρα