Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 35/2006 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2006 , για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών