Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 9ης Δεκεμβρίου 2010. # Wilo SE κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ). # Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος - Πολύπλευρο περικάλυμμα ηλεκτρικού κινητήρα - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος απεικονίζον πράσινα περικαλύμματα κινητήρα - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009. # Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-253/09 και T-254/09. Wilo κατά ΓΕΕΑ (Forme d'une gaine de moteur) TITJUR