Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές εμπρόσθιες όψεις των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1648]