Πρόταση Συσταση του Συμβουλιου σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη {COM(2008) 836 ΤΕΛΙΚΟ} {SEC(2008)3004} {SEC(2008)3005}