ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3972/03 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εκστρατεία στη Βουλγαρία κατά της κατανομής και της διαχείρισης των πόρων για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, εκ μέρους της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σόφια..