Υπόθεση T-316/07: Προσφυγή της 20ής Αυγούστου 2007 — Commercy κατά ΓΕΕΑ — easyGroup IP Licensing (easyHotel)