Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1998/161/ΕΚ του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται το Βασίλειο των Κάτω Χωρών να εφαρμόσει μέτρα παρέκκλισης από τα άρθρα 2 και 28α παράγραφος (1) της έκτης οδηγίας του Συμβουλίου (77/388/ΕΟΚ), της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών